R E G U L A M E N T

de organizare si functionare a Scolii Nationale de Meteorologie

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. Scoala Nationala de Meteorologie (SNM) este sucursala Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) fara personalitate juridica, conform art. 5 din Legea 216 / 2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 2. SNM se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile art. 16 din Hotararea Guvernului nr.1405 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 841 / 14.IX.2004 si potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. SNM are sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr.97 sector 1, si se afla in subordinea Administratiei Nationale de Meteorologie.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate, atributii, competente, sarcini

Art. 4. (1) Obiectul principal de activitate al SNM deriva din obiectul de activitate al ANM prevazut la art. 4, litera k, din HG nr. 1405 / 2004 pentru aprobarea Regulamrentului de organizare si functionare a ANM.

(2) SNM reprezinta sucursala abilitata in cadrul ANM cu organizarea si coordonarea sistemului national de formare si pregatire profesionala in domeniul meteorologiei, climatologiei, si fizicii atmosferei si are, in principal, urmatoarele responsabilitati:

Art. 5. SNM organizeaza urmatoarele programele de formare si pregatire profesionala :

(1) Programele de formare initiala - sunt organizate conform clasificarii personalului din meteorologie propus de Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM).

Stadiile de formare initiala sunt organizate pentru personalul care va lucra in Administratia Nationala de Meteorologie, dar este deschis in egala masura solicitarilor comunitatii meteorologice internationale. Prin aceste stadii de pregatire se obtine un nivel inalt de competenta in domeniile meteorologiei operationale, cercetarii si activitatilor cu responsabilitati tehnice si administrative in domeniu.

(2) Programele de formare specializata - se adreseaza persoanelor care poseda cunostinte solide in domeniul meteorologiei;

(3) Programele de formare permanenta cuprind stagii de perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul meteorologiei. Aceste stagii de pregatire sunt organizate pentru e evita decalajele care pot sa apara intre progresele tehnice si stiintifice si cunostintele personalului implicat in domeniul meteorologiei.

(4) Programele de formare personalizata se organizeaza la cererea unor institutii romane sau straine si raspund unor necesitati nestandard. Acestea se incadreaza in activitatea de consultanta care se realizeaza intre SNM si institutiile solicitante.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

Art. 6. SNM are in administrare bunuri din domeniu public al statului ce sunt identificabile in anexa nr. 2 la HG nr. 1405 / 2004 care se actualizeaza anual si bunuri din domeniul privat al statului conform evidentelor contabile de la sfarsitul fiecarui an.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorica si functionala

Art. 7. (1) SNM are aceleasi competente economico-financiare ca si ANM efectuand operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare.

(2) Din punct de vedere juridic SNM este imputernicita sa incheie contracte si sa reprezinte institutia in litigiile cu persoane juridice sau fizice din aria sa de competenta.

Art. 8. - (1) Structura organizatorica si organigrama SNM se aproba de catre Consiliul de Administratie al ANM.

(2) SNM este condusa de un director executiv numit prin decizie de catre Directorul General al ANM, cu avizul consiliului de administratie.

Art. 9. - Pentru indeplinirea atributiilor sale, SNM are urmatoarea structura :

 1. conducerea scolii;
 2. compartimentul secretariat, personal, administrativ;
 3. compartimentul financiar contabilitate;
 4. departamentul de formare si pregatire profesionala :
  • programe de formare initiala;
  • programe de formare specializata;
  • programe de formare permanenta;
  • programe de formare personalizata

   

  CAPITOLUL V

  Conducerea scolii

  Art. 10. Directorul SNM are urmatoarele atributii principale:

  1. asigura conducerea executiva Scolii Nationale de Meteorologie;
  2. reprezinta SNM in raporturile acesteia cu personae juridice sau fizice si asigura derularea relatiilor SNM in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si pe baza contractuala, in conditiile legii;
  3. numeste si elibereaza din functie personalul de executie si auxiliar al scolii cu aprobarea Comitetului Director al ANM;
  4. duce la indeplinire hotararile Comitetului Director al ANM ;
  5. exercita orice alte atributii ce ii revin potrivit HG nr.1405/2004 si stabilite de conducerea ANM.

   

  CAPITOLUL VI

  Personalul Scolii Nationale de Meteorologie

  Art. 11. - Statul de personal si statul de functii ale SMN se aproba de catre Consiliul de Administratie al ANM.

  Art. 12. Personalul de executie al SMN este compus din :

   1. personalul de instruire;
   2. personalul auxiliar.

  Art. 13. (1) Personalul de instruire este format din:

  a) personalul propriu sistemului meteo - salariati specialisti cu locul de munca la SNM sau in cadrul ANM , cu studii superioare de specialitate si cu o bogata experienta in domeniu;

  b) colaboratori externi recrutati, de regula, din randul cadrelor didactice universitare si a specialistilor cu studii superioare, romani si straini, recunoscuti pe plan national si international ;

  (2) Personalul propriu de instruire este platit in raport cu orele de curs prestate si in conformitate cu decizia Diectorului General al ANM ;

  (3) Plata colaboratorilor externi ai SNM se face in raport cu numarul de ore prestate, utilizand tarife stabilite de Comitetul Director al ANM si pe baze contractuale, in conditiile legii ;

  (4) Personalul de instruire al SNM are obligatia sa asigure desfasurarea programelor de formare initiala si continua pe baza programelor de curs si a stagiilor de practica aprobate, in conformitate cu orarul de activitate al scolii.

  Art. 14. (1) Personalul auxiliar, functioneaza in cadrul urmatoarelor structuri:

  • compartimentul secretariat, personal, administrativ;
  • compartiment financiar - contabilitate

  (2) In vederea realizarii atributiilor ce le revin, cele doua structuri colaboreaza intre ele.

   

  CAPITOLUL VII

  Relatiile Scolii Nationale de Meteorologie

   

  Art. 15. Relatiile Scolii Nationale de Meteorologie, ca sucursala a ANM fara personalitate juridica, sunt :

  • de cooperare cu celelalte sucursale si subunitatil ale ANM, in limita organigramei ANM si a regulamentelor interne ;
  • de asistenta si comerciale, cu institutii si agenti economici din tara, pentru realizarea atributiilor stabilite prin prezentul Regulament, pe baza de conventii sau contracte, in conditiile legii.

  Art. 16. Serviciile auxiliare din cadrul SNM sunt subordonate si coordonate din punct de vedere metodologic de catre serviciile de specialitate similare de la nivelul central al Administratiei Nationale de Meteorologie.

  Art. 17. In lipsa unor compartimente proprii, activitatile SNM specifice unui serviciu tehnic – dezvoltare, inclusiv cele de achzitii sunt asigurate de catre compartimentele de specialitate din sediul central al ANM.

  CAPITOLUL VIII

  Obligatiile SNM in perioada desfasurarii cursurilor.

  Art. 18. SNM are obligatia sa asigure cursantilor in perioada desfasurarii cursului :

  1. buna pregatire profesionala, prin cuprinderea in programul de instruire a temelor care concura la formarea lui ca bun specialist in domeniul ales;
  2. experti cu competenta profesionala;
  3. programe analitice moderne pentru disciplina prevazută in programul de instruire;
  4. sala de curs, simulator şi biblioteca, amenajate si dotate potrivit unei instruiri de calitate;
  5. manuale si alte materiale de studiu elaborate de expertii proprii sau de alti specialisti in domeniu;
  6. sa puna la dispozitia cursantului P.O.S. (Program Orar Saptamanal) si sa-l informeze asupra modificarilor survenite;
  7. organizarea si desfasurarea in bune conditii a evaluarii cunostintelor ;
  8. dreptul cursantului de a se adresa printr-o solicitare scrisa directorului de instruire pentru solutionarea unor probleme personale sau generale legate de instruire ;

   

  CAPITOLUL IX

  Obligatiile cursantilor in perioada desfasurarii studiilor.

  Art. 19. In perioada desfasurarii studiilor in cadrul SNM cursantii au urmatoarele obligatii:

  1. sa respecte prevederile actelor normative si regulamentelor in vigoare cu privire la instruirea in S.N.M.;
  2. sa-si insuseasca prin studiu cunostintele teoretice si practice necesare atingerii scopului pentru care urmeaza cursul;
  3. sa frecventeze cu regularitate cursurile conform P.O.S. comunicat ;
  4. in functie de specificul cursului, sa respecte un regim de odihna si hrana necesar mentinerii aptitudinilor medicale cu care s-a prezentat la incheierea contractului ;
  5. sa respecte cu strictete ordinea si disciplina din scoala ;
  6. sa poarte legitimatia de acces, valabila numai pe perioada cursului ;
  7. sa pastreze in buna stare aparatura si bunurile materiale din patrimoniul scolii, pe care le foloseste direct sau in comun; sa foloseasca aparatura electronica cu respectarea normelor de utilizare, numai in scop didactic sub conducerea persoanelor abilitate, sa nu introduca dischete, CD-uri, etc. care pot conduce la virusarea calculatoarelor ; in cazul degradarii sau scoaterii acestora din functiune din cauza cursantului, acesta accepta sa suporte cheltuielile de reparare, penalizarile si sanctiunile stabilite ;
  8. sa pastreze curatenia in sali si pe coridoare ;
  9. sa nu inlesneasca intrarea unor persoane straine in spatiile folosite de scoala ;
  10. sa nu inlesneasca metode nepermise in timpul examenelor si sa nu sprijine colegii in promovarea incorecta a examenelor ;
  11. sa se desolidarizeze de colegii care perturba procesul de instruire si incalca disciplina si prevederile regulamentului ;
  12. sa foloseasca pentru fumat numai locurile special amenajate ;
  13. sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in spatiile scolii ;
  14. sa nu desfasoare in scoala nici un fel de activitate sau propaganda cu caracter politic, cunoscand ca scoala este independenta de orice partid sau formatiune politica ;
  15. sa respecte normele de protectia muncii ale S.N.M., in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare; raspunderea pentru nerespectare normelor de protectia muncii revine partii in culpa.

  CAPITOLUL X

  Programe de formare initiala:

  • FIM -   METEOROLOGI cu STUDII SUPERIOARE (OMM)  
  • FIT -  TEHNICIENI METEOROLOGI (OMM) 

  SECTIUNEA I-a: Admiterea si desfasurarea cursurilor

  Art. 20. Cursurile de formare initiala (FIM si FIT) se adreseaza absolventilor de invatamant superior si liceal, care doresc sa obtina o pregatire superioara in domeniul meteorologiei.

  Art. 21. (1) Absolventii programului FIM sunt pregatiti sa ocupe functii de meteorologi cu studii superioare conform clasificarii OMM. Absolventii pot ocupa, de asemenea, posturi de responsabilitate tehnica sau administrativa in domeniiul meteorologiei.

  (2) Absolventii programului FIT sunt pregatiti pentru a corespunde nivelului de tehnician meteorolog conform clasificarii OMM. In cadrul acestui ciclu sunt pregatiti tehnicieni meteorologi in domeniile:

  Art. 22. Tematica studiilor pentru programele de formare initiala "FIM" si "TIM" este prezentata in anexa nr.2 la prezentul Regulament.

  Art. 23. Cerinte la inscriere :

  Art. 24. Admiterea se face pe baza de examen. Inmatricularea se face de catre Directorul SNM la cererea persoanei care a fost declarata admisa la concursul de admitere sub un numar (cod) unic, valabil pe intreaga perioada de scolarizare.

  Art. 24. (1) Durata cursurilor de pregatire si formare initiala a personalului de specialitate este de 6 – 12 luni pentru cursul «FIM » si de 3 luni pentru cursul « TIM »

  (2) Numarul de cursanti se stabileste anual de catre Comitetul Director al ANM in functie de necesitati si strategia de personal din domeniul meteorologiei. Pe intreaga perioada de desfasurare a cursului, participantii la curs sunt incadrati in schema de personal a SNM.

  (3) Durata cursurilor constituie vechime in munca sau in specialitate, cu conditia absolvirii SNM.

  (4) La intrarea in scoala, fiecare cursant are obligatia de a incheia un contract de calificare profesionala. Forma contractului de calificare profesionala este data in anexa nr.1 care face parte integranta din prezentul Regulament.

  Art. 26. (1) - Cursantii vor fi inscrisi in catalogul alfabetic al anului de pregatire, care va cuprinde rubrici pentru mediile notelor obtinute la fiecare materie de studiu, precum si pentru rezultatele activitatii practice.

  (2) Pentru a se cunoaste rezultatele obtinute de cursanti in perioada de formare initiala, personalul de instruire va tine evidenta corespunzatoare cu note, calificative, frecventa la cursuri si activitatea practica.

  Art. 27. In perioada cursurilor, cursantii vor desfasura stagii de practica in cadrul subunitatilor de specilitate din sediul central al ANM si din reteaua meteorologica sub indrumarea personalului de instruire si cu sprijinul personalui de specilitate de la respectivele locuri de munca.

  Art. 28. - Periodic, directorul SNM va efectua o analiza a modului de desfasurare a procesului de invatamant si de practica asociata, luandu-se daca se impune, masuri de imbunatatire a activitatii.

   

  SECTIUNEA a II-a : Disciplina interioara

  Art. 29. - (1) Cursantii sunt obligati sa respecte orarul fixat de conducerea scolii. (2) In cursul pregatirii in cadrul SNM, absentele vor fi constatate prin foile de prezenta completate de personalul de instruire si de coordonatorul cursului.

  Art. 30. (1) In cazul in care cursantii savarsesc cu vinovatie o abatere de la indatoririle prevazute in contractul de scolarizare, vor fi sanctionati disciplinar de directorul scolii.

  (2) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate cursantilor sunt :

  a) avertismetul;

  b) exmatricularea din SNM, cu restituirea cheltuielilor de scolarizare, avansate pana la data exmatricularii (dupa caz)

  (3) Daca abaterile sunt deosebite si se considera ca este cazul, Directorul SNM poate aduce acestea spre dezbatere in Comitetul Director al ANM urmand a se aplica si procedurile de sanctionare stabilite prin CCM.

  Art. 31. (1) Avertismentul se aplica in scris, de catre directorul scolii, in termen de 30 de zile de la constatarea abaterii si poate fi contestat la directorul general al ANM in termen de 30 de zile de la comunicare.

  (2) Sanctiunea privind exmatricularea se aplica de directorul SNM prin decizie.

  (3) decizia privind sanctiunile prevazute la alin.(1) si (2) pot fi atacate la instanta competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

  (4) Sanctiunile cursantilor se consemneaza in dosarul personal al acestora.

  Art. 32. (1) Aplicarea unei sanctiuni disciplinare cu exceptia sanctiunii prevazute la art.30 alin.(2) lit.a. este in mod obligatoriu precedata de efectuarea unei cercetari prealabile disciplinarecu privire la faptele care constituie incalcari ale prevederilor legale sau regulamentare.

  (2) Cercetarea disciplinara prealabila se efectueaza de catre o comisie stabilita prin decizie de directorul scolii. In cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei si orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea cursantului cercetat si verificarea apararilor acestuia.

  (3) Cercetarea disciplinara prealabila se finalizeaza printr-un referat in care se consemneaza rezultatul constatarilor. Persoana cercetata, are dreptul sa cunoasca toate aceste cercetari si sa solicite probe in aparare.

  (4) Decizia de sanctionare se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile lucratoarezile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

  Art. 33. - Cursantii raspund material pentru pagubele produse in cadrul scolii ( care include si spatiile de cazare, dupa caz) precum si pentru degradarea, distrugerea sau pierderea obiectelor care le-au fost incredintate.

   

  SECTIUNEA a III-a: Locul, frecventa, promovarea si finalizarea studiilor

  Art. 34. Locul studiilor. (1) Studiile teoretice si practice sunt organizate de SNM, in sali de curs, seminar si studiu special amenajate, care au acces la intreaga informatie din domeniul meteorologiei (imagini satelitare, imagini radar, iesiri a modelelor atmosferice de prognoza).

  (2) Salile de curs, seminarii si laboratoare sunt organizate la sediul central din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.97, in campusul din Sos. Bucuresti - Urziceni nr.1581 si in sediul din Bd. Mamaia nr. 300, Constanta.

  (3) Stagiile de practica vor fi realizate in laboratoarele si sectiile de specialitate din ANM sau la statiile meteorologice din tara.

  Art. 35. Frecventa. Participarea la activitatile de instruire (cursuri, seminarii, laboratoare, activitati practice) este obligatorie.

  Art. 36. Promovarea si finalizarea: (1) Evaluarea pregatirii fiecarui participant se face pe parcursul studiilor in cadrul seminariilor, verificarilor si prin examene stabilite in conformitate cu structura anului de studiu. Notarile vor fi centralizate la finele studiului fiecarei discipline sau perioade de practica, mediile fiind trecute in catalog.

  (2) Cursul se incheie cu un examen de absolvire organizat pe baza criteriilor stabilite de SNM.

  (3) Examenul de absolvire va consta in probe teoretice si practice prin care cursantii vor demonstra ca si-au insusit cunostintele necesare functiei.

  (4) Examenul va fi sustinut in fata unei comisii numite prin decizie a Directorului SNM.

  (6) Pentru promovarea cursului candidatii trebuie sa obtina la examene minimum nota 5 la fiecare disciplina, iar nota minima pentru examenul de absolvire este 6.

  (7) Cursantul care nu obtine nota de promovare la o disciplina sau la examenul de absolvire are dreptul la o singura reexaminare, data acesteia fiind fixata inainte de sfarsitul cursurilor.

  Nepromovarea dupa reexaminare atrage exmatricularea de drept, cu plata cheltuielilor de scolarizare.

  (8) Notele obtinute la examene, pot fi contestate in termen de 48 de ore de la afisare. Recorectarea lucrarilor pentru care s-au formulat contestatii, se face de comisia de solutionare a contestatiilor stabilita prin decizie de directorul SNM.

  (9) Absolventilor cursurilor de formare initiala primesc DIPLOMA de METEOROLOG cu studii superioare (conform clasificarii OMM), respectiv, DIPLOMA de TEHNICIAN METEOROLOG (conform clasificarii OMM).

   

  SECTIUNEA a IV-a: Numirea in functie

  Art. 37. - (1) Absolventii care au obtinut cel putin media … la examenul de absolvire sunt incadrati intr-o treapta profesionala superioara.

  (2) Absolventii care au obtinut medii intre ………… vor fi incadrati ca debutanti.

  Art. 38. - (1) Absolventii SNM, au obligatia de a ramane 5 ani in cadrul ANM, in caz contrar avand obligatia de a restitui SNM cheltuielile avansate cu scolarizarea pe perioada cursurilor, proportional cu durata ramasa neefectuata, in conditiile legii.

  1. Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in situatia in care plecarea din (domeniul meteorologiei) se face din motive neimputabile absolventilor.

   

   

  CAPITOLUL XI

  Programe de Formare Specializata:

  Art. 39. SNM organizeaza programe de formare specializata in diferite domenii ale meteorologiei., conform unui program anual aprobat de Comitetul Director al ANM.

  Art. 40. Programul anual de formare specializata este elaborat de conducerea scolii pe baza cerintelor si strategiei in domeniu a ANM si se supune spre aprobare Comitetului Director al ANM.

  Art. 41. La programul de formare specializata pot participa meteorologi cu studii superioare, respectiv tehnicienii meteorologi (clasificarea OMM). Inscrierea se face pe baza de dosar si interviu in limita locurilor aprobate in programul anual.

  Art. 42. Atat activitatile teoretice si practice, cat si activitatea de sinteza sunt organizate la sediile SNM si in sectiile Administratiei Nationale de Meteorologie.

  Art. 43. Tematica studiilor din cadrul programelor de formare specializata este prezentata in anexa nr.3 la prezentul Regulament.

  Art. 44. Absolventii vor primi un CERTIFICAT de ABSOLVIRE eliberat de SNM.

   

   

   

   

  CAPITOLUL XII

  Programe de Formare Permanenta (continua)

  Art. 45. - Scoala Nationala de Meteorologie organizeaza stagii de pregatire de scurta durata (1-4 saptamani) pentru a preveni aparitia de decalaje intre progresele tehnice si stiintifice si cunostiintele personalului care lucreaza in domeniul meteorologiei.

  Art. 46. - Personalul de specialitate din ANM este obligat sa efectueze cursuri de formare continua cel putin o data la …….luni / ani, conform strategiei de pregatire si perfectionare aprobate de Comitetul Director al ANM.

  Art. 47. - Pregatirea continua este organizata sub forma de seminarii, sesiuni de pregatire, stagii de formare.

  Art. 48. (1) Cursurile de pregatire continua se organizeaza la sediul SNM, sau, dupa caz, la sediile subunitatilor ANM.

  (2) Activitatile de pregatire continua sunt organizate si coordonate prin SNM si personalul de instruire este recrutat din cadrul scolii si / sau din randul specialistilor cu o bogata experienta si inalta pregatire din ANM.

  Art. 49. (1) SNM procedeaza, prin coordonatorul de pregatire continua, la controlul prezentei pe toata durata cursurilor.

  (2) Eventualele renuntari din partea personalului / participantilor de specialitate care s-au inscris la un curs, trebuie sa fie trimise la sediul scolii intr-un timp rezonabil si sa fie temeinic motivate.

  Art. 50. (1) La finalul fiecarui curs participantii primesc adeverinte in care pot fi consemnate si rezultatele obtinute in urma evaluarii cunostintelor acumulate.

  (2) Personalul de specialitate care participa la cursurile de formare continua in calitate de formator sau cursant, se considera delegate in interesul serviciului pe toata durata cursurilor, beneficiind de drepturile prevazute de dispozitiile legale.

  Art. 51. - Rezultatele obtinute de participanti la cursurile de formare continua organizate de SNM vor constitui criterii de promovare profesionala.

   

  CAPITOLUL XIII

  Programe de Formare Personalizata (Meteorologie Modulara)

  CURSURI DE PREGATIRE PENTRU UTILIZATORI DE DATE SI INFORMATII METEOROLOGICE

  Art. 52. Obiectivul modulului :

  Acest curs se desfasoara sub forma de module de cate o zi (6 ore). Scopul sau este de a furniza utilizatorilor de date si produse meteorologice, notiunile de baza privind: meteorologia generala, prevederea vremii, climatologie, aparatura, meteorologia poluarii aerului, agrometeorologie etc.

  Art. 53. Tematica studiilor:

  Cursurile se organizeaza la cererea utilizatorilor, cu o tematica stabilita conform cerintelor acestora. Tematica principalelor module oferite utilizatorilor este prezentata in anexa nr.4 la prezentul Regulament.

  Art. 54. Locul studiilor:

  Activitatile teoretice si practice sunt organizate la SNM si in sectiile ANM.

  Art. 55. Mod de organizare : Organizarea cursurilor de formare personalizata se face pe baze contractuale la cerinta utilizatorilor de date si produse meteorologice.

  CAPITOLUL XIV

  Atributii ale compartimentelor auxiliare

  Art. 56. - Compartimentul financiar-contabil are urmatoarele atributii :

  1. asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii financiar-contabile;
  2. angajeaza SNM alaturi de director, prin semnatura directorului economic, iar in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau, in toate operatiunile patrimoniale;
  3. organizeaza si raspunde de efectuarea lucrarilor de planificare financiara, la veniturile si cheltuielile scolii, planul de casa, cerute de conducerea economica a ANM.
  4. raspunde de respectarea conditiilor cerute de lege pentru incadrarea personalului SNM in ceea ce priveste salarizarea;
  5. fundamenteaza fondul pentru salarii si statul de functii, precum si altor lucrari financiar-contabile si asigura controlul gestiunilor si efectuarea inventarierii patrimoniului scolii;
  6. pastreaza registrele si dosarele administrative privind activitatea financiar-contabila;
  7. verifica documentele financiare primate si intocmeste notele pentru operatiunile economico-financiare din activitatea scolii;
  8. inregistreaza notele contabile, tine evidenta conturilor si intocmeste balantele de verificare lunare;
  9. organizeaza activitatea casieriei in conformitate cu prevederile legale, asigurand efectuarea tuturor platilor in numerar precum si operatiunile curente cu bancile finantatoare;
  10. tine evidenta contabila a consumurilor de materiale pentru activitatea scolii, pe baza evidentei economico-operative;
  11. indeplineste orice alte atributii cu caracter financiar-contabil incredintate de conducerea SNM.

  Art. 57. Biroul resurse - umane are urmatoarele atributii:

  1. raspunde de respectarea conditiilor cerute de lege pentru incadrarea personalului SNM;
  2. stabileste si gestioneaza dosarele profesionale ale angajatilor scolii si asigura confidentialitatea acestora;
  3. primeste si rezolva corespondenta privind drepturile ce decurg din executarea raporturilor de munca;
  4. asigura tinerea la zi a evidentei personalului, cu modificarile ce intervin, in statutul acestuia;
  5. stabileste criteriile pentru intocmirea aprecierii personalului angajat si le propune spre aprobare conducerii scolii;
  6. elaboreaza fisele postului si rapoartele de evaluare pentru personalul incadrat;
  7. elaboreaza si redacteaza deciziile de incadrare, evaluare, promovare si incetare a raporturilor de munca ale personalului;
  8. elaboreaza proiectul Regulamentului intern, proiectul Regulamentului de organizare si functionare a SNM in ceea ce priveste atributiile Biroului resurse umane si administrative si proiectul Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere la SNM;
  9. indeplineste atributiile referitoare la organizarea concursurilor privind selectarea personalului scolii;
  10. elaboreaza si redacteaza contractile individuale de munca si raspunde de efectuarea operatiunilor necesare in registrul general de evidenta a salariatilor;
  11. gestioneaza cartile de munca si celelalte documente care presupun cunostinte in domeniul resurselor umane;
  12. redacteaza contractele de instruire a cursantilor;
  13. asigura evidenta cursantilor pe ani / luni;
  14. asigura efectuarea lunara a protectiei muncii pentru personalul contractual, in conformitate cu dispozitiile legale si efectueaza inscrierile necesare in fisa individuala de instructaj privind protectia muncii;
  15. elibereaza, sub semnatura conducerii, adeverinte pentru cursanti si personalul incadrat.

  Art. 58. Compartimentul de secretariat, protocol si administrativ are urmatoarele atributii:

  a) asigura relatiile cu persoanele care se adreseaza SNM, inclusive primirea in audienta la conducerea scolii;

  b) asigura activitatile administrative necesare pentru buna desfasurare a relatiilor cu unitatile cu care SNM colaboreaza.

  c) inscrie cursantii reusiti la concursul de admitere, asigura depunerea, completarea si pastrarea actelor necesare in acest scop, pentru fiecare cursant;

  d) intocmeste foile matricole, cataloagele si alte evidente necesare privind activitatile de invatamant, de urmarire a frecventarii si absolvirii cursurilor, asigura eliberarea atestatelor pentru cursanti;

  e) primeste si distribuie corespondenta scolii, redacteaza corespondenta trimisa de catre scoala sub semnatura directorului;

  f) asigura arhivarea documentelor primate sau elaborate de SNM si raspunde de pastrarea si conservarea acestora;

  g) comunica celorlalte compartimente datele si documentele necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;

  h) intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta in vederea platii drepturilor banesti;

  i) asigura aprovizionarea scolii cu bunurile si materialele necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii si asigura gestionarea acestora;

  k) duce la indeplinire activitatea administrativ-gospodareasca a scolii, asigurand buna intretinere a imobilelor, instalatiilor, mobilierului si a celorlalte obiecte de inventar;

  l) indeplineste orice alte atributii incredintate de conducerea scolii.

   

  CAPITOLUL XV

  Dispozitii finale

  Art. 59. Prezentul Regulament care stabileste atributiile, competentele si sarcinile Scolii Nationale de Meteorologie, intra in vigoare la data aprobarii sale de catre Consiliul de Administratie al ANM.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anexa nr.1

  Contract de calificare profesionala

  încheiat astăzi, ____________ Nr. ______ / 2005

  Între Administraţia Naţională de Meteorologie R.A., cu sediul ξn Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, reprezentată prin Dr. Ion SANDU, ξn calitate de Director General şi______________ __________________, cu domiciliul în ………………….., str. ______________________ nr. ____ bl. ____ sc. ___ etaj ___, ap. __, sector__, posesorul actului de identitate seria ____, nr. _______, eliberat de secţia______________la data de ____________, în calitate de angajat,

  a intervenit prezentul contract de calificare profesionala, conform Legii nr. 53/ 2003 coroborate cu art. 146 din C. C. M./ 2004.

  Art.1. Salariatul se obliga sa participe in perioada ........ la cursurile de calificare profesionala organizate de A.N.M. prin Scoala Nationala de Meteorologie. De asemenea, salariatul se obliga sa-si insuseasca cunostintele, sa promoveze examenele pentru fiecare disciplina si examenul final al cursului.

  Art.2. Pe perioada cursului de calificare profesionala salariatul beneficiaza de urmatoarele drepturi:

   1. Sa primeasca o indemnizatie lunara in suma de ________________________ lei.
   2. Sa beneficieze de tichete de masa, conform C.C.M.
   3. Sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport pentru salariatii de la CMR Moldova si Transilvania Nord, dintr-o localitate in alta, pe perioada cat se va desfasura cursul de calificare profesionala.
   4. Sa beneficieze de cazare gratuita in cadrul Scolii Nationale de Meteorologie.

  Art.3. Angajatul se obliga sa lucreze in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie o perioada de 5 ani de la terminarea cursului de calificare profesionala.

  Art.4. Angajatul se obliga ca in cazul nerespectarii prevederilor art.3. sa plateasca o despagubire reprezentand:

  1. Contravaloarea drepturilor primite conform art.2.
  2. Contravaloarea contributiilor la CAS, CASS si somaj platite de A.N.M. aferente indemnizatiei primite conform art.2 pct.1.
  3. Contravaloarea cotei parti ce revine unui cursant din cheltuielile efectuate de A.N.M. cu profesorii - formatori.
  4. Contravaloarea costurilor de cazare, pentru cursantii cazati in spatiile SNM.

  Art.5. Rezultatele obtinute in timpul desfasurarii cursului si cu ocazia examenului final de promovare constituie criterii de promovare profesionala, de repartizare pe viitoarele locuri de munca si la negocierea noului salariu dupa absolvirea cursului.

  Art.6. Prezentul contract de calificare profesionala s-a incheiat in 4 exemplare, din care unul pentru angajat si trei pentru Administratia Nationala de Meteorologie (CMR –uri, Serviciul Resurse Umane si Biroul Finanaciar).

   

   

  DIRECTOR SNM, ANGAJAT,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anexa nr.2

  Programe de formare initiala:

  • FIM -   METEOROLOGI cu STUDII SUPERIOARE (OMM)  

  Tematica studiilor din cadrul programului de formare initiala <FIM> cuprinde, in principal:

  Pregatire teoretica si practica in urmatoarele domenii:

   • Stiinte de baza: matematica si fizica;
   • Meteorologie teoretica si modelare;
   • Fizica atmosferei;
   • Prevederea vremii si aplicatii;
   • Aparatura si tehnici de masura;
   • Informatica si telecomunicatii;
   • Limbi straine (engleza, franceza)

  Activitati de sinteza:

   • Proiecte de modelare: prognoza vremii, climatologie, fizica atmosferei.
   • Proiecte de programe si de analiza informatica;

  Tematica studiilor din cadrul programului de formare initiala <FIT> cuprinde, in principal:

  Pregatire teoretica si practica in urmatoarele domenii:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anexa nr.3

  Programe de Formare Specializata:

  MODUL DE SPECIALIZARE PENTRU METEOROLOGI CU STUDII SUPERIOARE

  Obiectivul modulului

  Pregatirea meteorologilor cu studii superioare pentru lucrari de dezvoltare si de cercetare in domeniul dinamicii atmosferei.

  Tematica studiilor

   

   

  MODUL DE SPECIALIZARE PENTRU METEOROLOGI CU STUDII SUPERIOARE

  Obiectivul modulului

  Pregatirea meteorologilor cu studii superioare in domeniile climatologiei si statisticii astfel ca la absolvire sa poata realiza studii complexe de climatologie.

  Tematica studiilor

   

  MODUL DE SPECIALIZARE PENTRU METEOROLOGI CU STUDII SUPERIOARE

  Obiectivul modulului

  Pregatirea meteorologilor cu studii superioare in domeniul fizicii atmosferi, astfel incat dupa absolvire sa poata realiza studii de cercetare complexe.

  Tematica studiilor

   

  MODUL DE SPECIALIZARE PENTRU METEOROLOGI CU STUDII SUPERIOARE

  Obiectivul modulului

  Completarea cunostintelor de baza meteorologice pentru exercitarea functiilor tehnice in serviciile meteorologice.

  Tematica studiilor

   

  MODUL DE SPECIALIZARE PENTRU TEHNICIENI METEOROLOGI

  Obiectivul modulului

  Completarea cunostintelor de baza meteorologice pentru punerea in aplicare a tehnicilor de achizitie de baza, a tehnicilor in domeniul transmiterii si prelucrarii informatiilor precum si a metodelor de functionare si intretinere a aparaturii meteorologice.

  Tematica studiilor

   

   

   

   

   

   

   

  Anexa nr.4

  Programe de Formare Personalizata (Meteorologie Modulara) 

  CURSURI DE PREGATIRE PENTRU UTILIZATORI DE DATE SI INFORMATII METEOROLOGICE

  Obiectivul modulului :

  Acest curs se desfasoara sub forma de module de cate o zi (6 ore). Scopul sau este de a furniza utilizatorilor de date si produse meteorologice, notiunile de baza privind: meteorologia generala, prevederea vremii, climatologie, aparatura, meteorologia poluarii aerului, agrometeorologie etc.

  Tematica studiilor:

  • Modulul de meteorologie generala 1 zi (6 ore

  - descrierea si principiile generala ale atmosferei;

  - circulatia generala;

  - perturbatii atmosferice la latitudini medii;

  - fenomene la mezo-scara.

  - modele operationale de prognoza;

  - organizarea prognozei la ANM;

  - atentionari si avertizari meteorologice;

  - utilizarea informatiilor satelitare si radar.

  - prezentarea climatologiei la ANM;

  - banca de date climatologice;

  - accesul la datele climatologice;

  - produse disponibile;

  - schimbari climatice puse in evidenta prin interpretarea observatiilor meteorologice.

  - reteaua de masuratori meteorologice;

  - parametri meteorologici si instrumentele de masura;

  - calitatea masuratorilor;

  - alegerea amplasamentelor pentru statiile meteorologice.

  - reteaua de masuratori agrometeorologice;

  - parametri masurati;

  - realizarea buletinului agrometeorologic.

  - parametri de baza ai stratului limita planetar;

  - modelarea transportului si difuziei poluantilor chimici si radioactivi;

  - situatii de criza poluari accidentale;

  - posibilitatile ANM de a prognoza impactul poluarilor accidentale asupra mediului si populatiei.